Showing posts with label Surat Pekeliling Perkhidmatan. Show all posts
Showing posts with label Surat Pekeliling Perkhidmatan. Show all posts

Wednesday, July 3, 2013

SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN 2013

NO CIRCULARS LETTER DOWNLOAD
1 Pindaan Syarat Pemberian Opsyen Skim Perkhidmatan Pensyarah Perubatan Dan Pensyarah Pergigian Di Bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 15 Tahun 2012.

SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN 2012

NO CIRCULARS LETTER DOWNLOAD
1 Perubahan Penetapan Gaji Permulaan Berikutan Pelaksanaan Jadual Gaji Minimum – Maksimum Menggantikan Jadual Gaji Matriks

2 Dasar Baru Pelantikan Secara Peminjaman, Pertukaran Sementara Dan Pertukaran Tetap
3 Kaedah Pemberian Anjakan Gaji Berdasarkan Jadual Gaji Minimum-Maksimum
4 Pelantikan Syarikat Bagi Kemudahan Perlindungan Insurans Kesihatan Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Berada Di Luar Negara Atas Urusan Persendirian


SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN 2011

NO CIRCULARS LETTER DOWNLOAD
1 Penurunan Kuasa Melulus Kelonggaran Syarat Had Umur Maksimum Bagi Pelantikan Secara Kontrak Di Institusi Pengajian Tinggi Awam
2 Peraturan Bayaran Balik Letak Kenderaan
3 Pelaksanaan Modul Perolehan Sumber Manusia - Fungsi Permohonan Pertukaran
- Panduan Pelaksanaan Modul Perolehan Sumber Manusia (Permohonan Pertukaran)


4 Program Bersepadu Potensi Dan Kompetensi
5 Peperiksaan Perkhidmatan Awam
6 Program Transformasi Minda
7 Penganugerahan Pingat Perkhidmatan Cemerlang Dan Pemberian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang
8 Sistem Penilaian Prestasi Pegawai Perkhidmatan Awam Di Bawah Saraan Baru Perkhidmatan Awam
(Telah Digantikan Dengan SPP 14/2011)
9 - -
10 Dasar Dan Prosedur Pelepasan Jawatan Dan Peletakan Jawatan
11 - -
12 Dasar Baru Pelantikan Secara Peminjaman, Pertukaran Sementara Dan Pertukaran Tetap
13 Pelaksanaan Dasar Pemisah (Exit Policy) Dalam Perkhidmatan Awam
14 Sistem Penilaian Prestasi Pegawai Perkhidmatan Awam Di Bawah Saraan Baru Perkhidmatan Awam
15 Kemajuan Kerjaya Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan Di Bawah Saraan Baru Perkhidmatan Awam

SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN 2010

NO CIRCULARS LETTER DOWNLOAD
1 Pelantikan Secara Kontrak Bagi Pesara Sebagai Ketua Pengarah / Ketua Hakim Syarie, Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Dan Ketua Hakim Syarie Negeri-Negeri
2 Pelaksanaan Modul Pengurusan Saraan, Faedah Dan Ganjaran - Submodul Pengurusan Cuti
3 Penyeragaman Waktu Bekerja Berperingkat Bagi Semua Agensi Kerajaan Persekutuan Di Negeri-Negeri Yang Hari Rehat Mingguannya Ialah Hari Jumaat
4 Pelaksanaan Modul Penamatan Perkhidmatan - Urusan Persaraan Kerana Mencapai Umur 55/56/58 Tahun, Urusan Persaraan Pilihan Dan Fungsi Kematian Dalam Perkhidmatan
5 Perlaksanaan Penambahbaikan Jadual Gaji Matriks Bagi Skim Perkhidmatan Pensyarah Perubatan dan Pensyarah Pergigian
6 Pemberian Bayaran Insentif Penempatan Sabah, Sarawak Atau Labuan, Bayaran Insentif Perumahan Sabah, Sarawak Atau Labuan Dan Pemanjangan Kemudahan Perubatan Kepada Pegawai Bukan Warganegara Yang Dilantik Secara Kontrak (Contract Of Service)
7 Pindaan Kepada Lampiran A "Senarai Skim" Skim Perkhidmatan Yang Memperuntuk Syarat Lantikan Di Peringkat Ijazah Sarjana Dan/Atau Ijazah Doktor Falsafah (Ph.D)
8 Panduan Pelaksanaan Pementoran Dalam Pengurusan Sumber Manusia Sektor Awam
9 Pelaksanaan Submodul Pengurusan Perhubungan Majikan Pekerja "Majlis Bersama Jabatan (MBJ)" Aplikasi HRMIS

SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN 2009

NO CIRCULARS LETTER DOWNLOAD
1 Pindaan Kadar Bayaran Balik Letak Kereta PINDAAN:
Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 Tahun 1991 dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 1992
2 Pemantapan Pengurusan Sistem Penilaian Prestasi Pegawai Perkhidmatan Awam Pembatalan: Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002 Kembaran D dan D1, di Lampiran A2
3 Borang Laporan Penilaian Prestasi Khas Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam
4 Kesan Ke Atas Perkhidmatan Bagi Pegawai Yang Diluluskan Cuti Bergaji Penuh, Cuti Separuh Gaji dan Cuti Tanpa Gaji
5 Penambahbaikan Kemudahan Cuti Bersalin Pegawai Perkhidmatan Awam
6 Pembayaran Imbuhan Tetap Perumahan Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Disediakan Kemudahan Perumahan Yang Tidak Dianggap Sebagai Rumah Kerajaan Di Kawasan Pedalaman
7 Kemudahan Cuti Kursus Sambilan (CKS) Kepada Pegawai Yang Mengikuti Pengajian Secara Sambilan Di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) Dalam Negara
8 Panduan Pelaksanaan Kaedah Pergerakan Gaji Tahunan Bagi Pegawai Dalam Tempoh Percubaan
9 Pertukaran Pelantikan Bagi Pegawai Kumpulan Sokongan Yang Ditempatkan Secara Kader Oleh Kementerian Pelajaran Malaysia Di Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia
10 Pelantikan Syarikat Bagi Kemudahan Perlindungan Insurans Kesihatan Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Berada Di Luar Negara Atas Urusan Persendirian
11 Pindaan Kadar Elaun Luar Penghulu
12 Pelaksanaan Aplikasi Psikologi: Budaya Kerja Pencapaian Diutamakan
13 Pengiktirafan Kelayakan Ijazah Sarjana Dan/Atau Ijazah Doktor Falsafah (Ph.D) Bagi Maksud Pelantikan Ke Perkhidmatan Awam
14 Kelayakan Sijil Tinggi Agama Malaysia Oleh Lembaga Peperiksaan Bagi Maksud Pelantikan Ke Perkhidmatan Awam
15 Perubahan Syarat Lantikan Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Laut Gred A29, A36, A38
16 Kemudahan Cuti Bersalin Kepada Pegawai Bukan Warganegara Yang Dilantik Secara Kontrak (Contract Of Service)

SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN 2008

NO CIRCULARS LETTER DOWNLOAD
1 Pemakaian Pakaian Batik Malaysia oleh Pegawai Awam Pada Hari Khamis
2 Penjelasan Mengenai Pelaksanaan Mengosongkan Rumah Biasa Kerajaan
3 Penurunan Kuasa Menimbang Pelantikan Secara Kontrak oleh Institusi Pengajian Tinggi Awam
4 Penyelarasan Gaji Yang Akhir Diterima Bagi Pegawai Yang bersara Atau Meninggal Dunia Dalam perkhidmatan
5 Pihak Berkuasa Meluluskan Penerimaan Hadiah oleh Jabatan Kerajaan
6 Pelaksanaan Modul Data Perjawatan Aplikasi HRMIS
7 Pindaan Kadar Elaun Pembantu Khas
8 Pelaksanaan Modul Pengurusan Rekod Peribadi - SubModul Perisytiharan Harta HRMIS
9 Kaedah Pelarasan Gaji Kenaikan Pangkat Dengan Elaun Pemangkuan
10 Pindaan Kadar Imbuhan Tetap Jawatan Gred Khas dan Imbuhan Tetap Keraian Bagi Jawatan Gred Khas
11 Pemanjangan Bayaran Pakaian Menghadiri Upacara Rasmi Kepada Pegawai Dalam Kumpulan Sokongan Yang Diarah Bertugas Di Parlimen Atau Dewan Undangan Negeri
12 Pindaan Kadar Elaun Pembantu Khas Gred N32/36 (TERBUKA)
13 Pindaan Kadar Pendapatan Isi Rumah Bagi Tujuan Pemberian Subsidi Yuran Pengasuhan Taman Asuhan Kanak-Kanak Di Tempat Kerja Sektor Awam
Pindaan: Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2007
14 Pelanjutan Had Umur Maksimum Pelantikan Secara Kontrak Bagi Pegawai Warganegara (Bukan Pesara) Dan Bukan Warganegara.
15 Panduan Menguruskan Buku Perkhidmatan Kerajaan.
16 Pemberian Tambahan Kenaikan Gaji Kepada Perkhidmatan Pegawai Penguat Kuasa Maritim Dan Pegawai Lain-Lain Pangkat Penguat Kuasa Maritim, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia.
Pembatalan: Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 2007 (Jadual Gaji bagi Skim Perkhidmatan Penguatkuasaan Maritim)
17 Pemberian Wang Tunai Sebagai Gantian Bagi Cuti Rehat Yang Tidak Dapat Dihabiskan Oleh Pegawai Lantikan Secara Kontrak (Contract Of Service).
Pindaan: Perenggan 54.1 di muka surat 59 dan perenggan 5 dalam Lampiran G di muka surat 85 dalam Pekeliling Perkhidmatan Bil 2 Tahun 2008 adalah dipinda.
18 Pindaan Kadar Bayaran Insentif Pakar.
Pindaan: Lampiran C8, Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002 adalah dipinda.
19 Pengubahsuaian Penilaian Tahap Kecekapan
Pindaan: Pembatalan:
20 Pelaksanaan Modul Pengurusan Prestasi Submodul Laporan Penilaian Prestasi Tahunan
Disertakan Panduan Pelaksanaan Modul Pengurusan Prestasi Submodul Laporan Penilaian Prestasi Tahunan